Основи комп’ютерного проектування та моделювання РЕЗ

Код модуля: 
РЕПС_6014_С01.
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЕCTS — 4,5) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ.- 16), курсова робота (кредитів ЕCTS — 2
Лектори: 
к.т.н., доц. Шаповалов Юрій Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати математичне, лінгвістичне, інформаційне та програмне забезпечення САПР;
  • вміти формалізувати завдання для автоматизованого проектування РЕЗ та виконати це завдання у середовищі MICROCAP-7.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
основи програмування
Зміст навчального модуля: 
Поняття про автоматизоване проектування РЕЗ, формування автоматичного формування рівнянь кіл, розв’язування рівнянь, визначення вторинних параметрів кіл та ін. Аналіз кіл у частотній та часовій області. Багатоваріантний аналіз, оптимізація РЕЗ.
Рекомендована література: 
Ильин В.Н., Фролкин В.Т., Бутко А.И. Автоматизация схемотехнического проектирования. Учебное пособие. М.: Сов. радио, 1987. — САПР. Серия учебных пособий. Вып. 1-9 / Под редакцией И.П.Норенкова. — М. Высшая школа, 1986.)
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота у комп’ютерному класі
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 30 %): письмові звіти з практичних робіт, модульний контроль усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %): екзамен, здача курсової роботи)
Мова навчання: 
українська