Основи композиції, частина 2

Код модуля: 
ДОА_6105_С01
Тип модуля: 
обов”язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32.
Лектори: 
ст. викладач Квасниця Роксоляна Богданівна
Результати навчання: 
Розуміти:
 • призначення і місце курсу «Основи композиції» в загальній системі професійної підготовки дизайнера;
 • специфіку застосування законів та принципів композиції в проектній діяльності.
Знати:
 • засоби вираження композиції: лінія, пляма, колір, світлотінь;
 • уклади: ритм, метр, членування, відношення зображувальних елементів та фону;
 • композиційні стани: статика , динаміка, симетрія, асиметрія, рівновага;
 • психофізіологічна, асоціативна дія форми і кольору. Інтерпретація в композиції.
Вміти:
 • використовувати принципи, засоби та методи композиції в проектній діяльності; творити гармонійні, формально-логічні композиції та об’єкти дизайну.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Проектна графіка», «Основи формотворення», «Пластика».
Зміст навчального модуля: 
Вивчення загальних теоретичних основ композиії, а також практичне використання цих навиків у дизайні. Виконуючи практичні вправи студенти засвоюють теоретичні закони з основ композиції, розвивають художнє мислення, набувають практичні навики в роботі над графічними завданнями, удосконалюють техніку виконання проектних робіт.
Рекомендована література: 
 1. Быков З.Н. Художественное конструирование. — М.:ВШ, 1986. — 237 с.
 2. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразований. — Харьков, ВШ, Изд-во при Харьк.ун-те, 1984. — 184 с.
 3. Козлов В.Н. Основы композиции. — М.:В.Ш, 1981, — 261 с.
 4. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч.посіб.для студ.вищих навч.закладів. — К.: Каравела, 2004. — 304 с.
 5. Сомов Г.Ю. Гармонизация формообразующих линий, — Техническая эстетика, 1972, № 12
 6. Сомов Г.Ю. Композиция в технике, — М.:ВШ, 1977, — 269 с.
 7. Симетрія в композиції. Методичні вказівки до виконання завдань з курсу «Основи композиції», — Львів: ЛДІПДМ, 1991.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Мова навчання: 
українська