Основи композиції

Код модуля: 
ДОА_6038_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6), аудиторні години — 80.
Лектори: 
ст. викладач Квасниця Роксоляна Богданівна
Результати навчання: 
 • розуміти: призначення і місце курсу «Основи композиції» в загальній системі професійної підготовки дизайнера; специфіку застосування законів та принципів композиції в проектній діяльності,
 • знати: засоби вираження композиції: лінія, пляма, колір, світлотінь,
 • уклади: ритм, метр, членування, відношення зображувальних елементів та фону,
 • композиційні стани: статика, динаміка, симетрія, асиметрія, рівновага,
 • психофізіологічна, асоціативна дія форми і кольору. Інтерпретація в композиції.
 • вміти: використовувати принципи, засоби та методи композиції в проектній діяльності, творити гармонійні, формально-логічні композиції та об’єкти дизайну.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Проектна графіка», «Основи формотворення», «Пластика».
Зміст навчального модуля: 
Вивчення загальних теоретичних основ композиії, а також практичне використання цих навиків у дизайні. Виконуючи практичні вправи студенти засвоюють теоретичні закони з основ композиції, розвивають художнє мислення, набувають практичні навики в роботі над графічними завданнями, удосконалюють техніку виконання проектних робіт.
Рекомендована література: 
 1. Быков З.Н. Художественное конструирование. — М.:ВШ, 1986. — 237 с.
 2. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразований. — Харьков, ВШ, Изд-во при Харьк.ун-те, 1984. — 184 с.
 3. Козлов В.Н. Основы композиции, — М.:В.Ш, 1981, — 261 с.
 4. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення): Навч.посіб.для студ.вищих навч.закладів. — К.: Каравела, 2004. — 304 с.
 5. Сомов Г.Ю. Гармонизация формообразующих линий. — Техническая эстетика. 1972, № 12.
 6. Сомов Г.Ю. Композиция в технике. — М.:ВШ, 1977, — 269 с.
 7. Симетрія в композиції. Методичні вказівки до виконання завдань з курсу «Основи композиції», — Львів: ЛДІПДМ, 1991.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль.
 • Оцінювання завдань в кінці семестру — 100%.
Мова навчання: 
українська