Основи клінічної психології

Код модуля: 
ППСУ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2 ); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16 ), сам. роб. — 28 год.
Лектори: 
ас. Захарко О.О.
Результати навчання: 
 • Знати методи дослідження медичної психології; біопсихосоціальну концепцію хвороби і здоров’я; поняття про контініум хвороба-здоров’я; розуміти проблему норми і патології;
 • Знати внутрішню картина здоров’я, внутрішня картина хвороби; невротичні розлади; психологічні аспекти реабілітаційного підходу в медицині; психологію екстремальних та кризових ситуацій; психологія суїцидальної поведінки.
 • Вміти проводити психологічне дослідження з врахуванням нозологічної, вікової специфіки та завдань медико-психологіної експертизи: планування та організація досліджень, вибір адекватного методичного апарату, кількісний та якісний аналіз результатів
 • Володіти основним інтерпретаційними схемами; володіння основними клініко-психологічними методами: психологічна бесіда, анамнез, психологічний аналіз біографії, психодіагностика.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • загальна психологія,
 • психодіагностика,
 • патопсихологія,
 • вікова психологія,
 • психофізіологія,
 • психотерапія,
 • психологічне консультування,
 • психологія здоров’я.
Зміст навчального модуля: 
 • Клінічна психологія: предмет, задачі та галузі досліджень. Психологія здоров’я.
 • Методи психологічних досліджень в клінічна психології.
 • Важкі ситуації та їх вплив на психічний стан людини. Психічна опірність.
 • Невротичні розлади.
 • Психологія хворого. Внутрішня картина хвороби.
 • Психосоматичні теорії та моделі.
 • Психологічні проблеми хворих із важкою соматичною, інвалідизуючою та невиліковною патологією.
Рекомендована література: 
 1. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии. — К., 1979.
 2. Бурлачук Л.Ф., Коржова Психологгия жизненних ситуаций. — М., 1998.
 3. Бройтигам В., Кристииан П., Рад М. Психосоматическая медицина. — М., 1999.
 4. Гиндикин В.Я., Гурьева В.А. Личностная патология. — М., 1999.
 5. Кабанов М.М. Методи психологической диагностики и коррекции в клинике. — Ленинград, 1983.
 6. Лурия А.Р. Внутренняя картина болезни и иатрогенние заболевания. — М., 1986.
 7. Менделевич В.Д. Клиническая и медиццинская психология. — М., 1998.
 8. Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-психических и соматических заболеваниях.\ Под ред Вассермана Л.И. — Л., 1990.
 9. Собчик ЛН Введение в психологию индивидуальности. — М., 1998.
 10. Собчик Л.Н. Стандартизированний многофакторний метод исследования личности. Методическое руководство. — М., 1990.
 11. Ташликов В.А. Психология лечебного процесса. — Л., 1984
 12. Тилевич И.М. Руководство по медицинской психологии. — М., 1985.
 13. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. — М., 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, залік)
Мова навчання: 
українська