Основи керування мехатронними системами

Код модуля: 
ПТМ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 72 (лекції- 36, практ. — 18, лабор. — 18)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дейнека Ростислав Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні принципи і концепції побудови автоматичних систем управління; методи та математичний апарат теорії автоматичного керування; основні проблеми та перспективи розвитку теорії автоматичного керування.
 • уміти використовувати методи аналізу стійкості і якості автоматичних систем регулювання, а також виконувати їх синтез за заданими технічними характеристиками; обґрунтовано вибирати структури і схеми регулювання і керування; застосовувати ЕОМ як для дослідження систем керування, так і для управління технологічними об'єктами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • лінійна алгебра і аналітична геометрия,
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики,
 • математичний аналіз,
 • мікропроцесорні засоби мехатроніки,
 • теорія електричних кіл,
 • елементи електронних пристроїв,
 • теоретична механіка,
 • програмне забезпечення мехатронних засобів.
кореквізити: основи електронної схемотехніки, сенсори в мехатроніці
Зміст навчального модуля: 
Дати студенту необхідні відомості про принципи побудови і методи аналізу та синтезу автоматичних систем регулювання (САР) і управління (САУ), що є однією з передумов системної підготовки фахівців для конструкторської, технологічної та науково-дослідної діяльності.
Рекомендована література: 
 1. Под ред.. Воронова А.Л. Теория автоматического управления. М., «Высшая школа», ч.1, 2 — 1986.
 2. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления (под ред.. В.А. Бесекерского) — М., Наука, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Мова навчання: 
українська