Основи картографії

Код модуля: 
ФГІ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год. Самостійна робота — 42 год.
Лектори: 
  • доцент Іванчук О. М.,
  • асистент Кузик З. О.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
  • знати математичні закони відображення земної поверхні на площині, тобто питання картографічних проекцій і математичну основу карт, методи побудови картографічних сіток і їх призначення, методи вибору картографічної проекції для конкретної карти відповідно до її призначення, масштабу, форми, величини і розташування території на земній поверхні тощо;
  • вміти досліджувати проекції, визначати характер їх спотворень і величини в різних місцях картографічної сітки, створювати топографічні плани і карти будь якого масштабу, визначати доцільність застосування проекцій для картоскладання та проведення картометричних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Вища математика: диференціальне та інтегральне числення, теорія поверхонь, сферична тригонометрія,
  • Геодезія: системи координат (геодезична основа), методи знімання земної поверхні, сучасні геодезичні прилади,
  • Вища геодезія: математична поверхня Землі, елементи земного еліпсоїда, системи координат на поверхні еліпсоїда і кулі.
Зміст навчального модуля: 
Картографія, її предмет, задачі. Короткий історичний огляд розвитку картографії. Визначення географічної карти. Основні властивості та складові частини карти. Математична основа карти. Математична поверхня Землі. Системи координат на еліпсоїді (кулі) і на площині. Картографічна проекція, її суть, картографічна сітка. Масштаби довжин ліній (в довільному напрямку, вздовж меридіанів і паралелей). Зв’язок між азимутом на еліпсоїді та його зображенням на площині. Зближення меридіанів, дирекцій ний кут, нахил паралелі. Кут між меридіаном і паралеллю в проекції. Умова ортогональності сітки. Екстремальні масштаби довжин, еліпс спотворень. Зв’язок між екстремальними масштабами і масштабами вздовж меридіанів і паралелей. Масштаб площ. Максимальне спотворення кутів. Умови рівнокутового та рівновеликого відображення поверхні еліпсоїда (кулі) на площині. Класифікація картографічних проекцій за властивостями зображення (за характером спотворень) та за видом нормальної сітки меридіанів і паралелей. Перехід координат від нормальної до скісної та поперечної систем координат. Циліндричні проекції, загальна їх теорія. Рівнокутні, рівновеликі, рівнопроміжні циліндричні проекції, їх форма та застосування. Проекція Меркатора. Локсодромія та ортодромія в проекції Меркатора. Поняття про перспективно-циліндричні проекції та їх застосування. Конічні проекції, загальна теорія, застосування. Рівнокутні, рівновеликі, рівнопроміжні конічні проекції. Проекції Ф. М. Красовського та В. В. Каврайського. Азимутальні і перспективні проекції. Загальна їх теорія. Рівнокутні, рівновеликі і рівнопроміжні азимутальні проекції. Загальна теорія перспективних проекцій. Гномонічні, стереографічні і ортографічні проекції. Зовнішні проекції і їх застосування в якості математичної основи космічних знімків. Проекція Гауса-Крюгера і її застосування для топографічних карт. Розграфка і номенклатура топографічних карт. Поняття про проекції Ламберта і стереографічну. Карта і її властивості. Класифікація географічних карт. Зміст загальногеографічних карт. Умовні знаки. Написи на картах. Транскрипція географічних назв. Генералізація при складанні карт. Складання топографічних карт за матеріалами аерофотознімання. Картографічні матеріали. Редагування, коректура та оновлення карт. Підготовка карт до видання і видання карт. Технологія виготовлення друкарських форм та друк карт. Сучасні засоби картографічної поліграфії. Топографічні карти. Оглядово-географічні карти та їх застосування. Тематичні карти, їх класифікація за змістом і призначенням. Атласи та їх класифікація.
Рекомендована література: 
  1. Вахрамеева Л. А. Картография. — М.: Недра. — 1981. — 224 с.
  2. Бугаевский Л. М. Математическая картография.- М.: Златоуст. — 1998. — 400 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль проводиться на 8 та 16 тижнях семестру. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська