Основи кадастру природних ресурсів

Код модуля: 
КДТ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Модульний контроль — 4 год. Самостійна робота — 80 год.
Лектори: 
 • професор Панас Р. М.
 • асистент Маланчук М. С.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти теоретичні основи кадастру природних ресурсів; нормативно-правову базу, яка забезпечує здійснення кадастру природних ресурсів; методичні особливості ведення окремих кадастрів природних ресурсів; сучасні методи оцінки природних ресурсів.
 • вміти проводити природно-ресурсну регламентацію використання територій для встановлення екологічно обґрунтованих видів режимів її використання, лімітування і ліцензування природокористування; реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку окремих природних ресурсів; змінювати структуру і бази оподаткування в регіоні залежно підрівня використання природних ресурсів; проводити економічну та екологічну оцінку збитків при розробці та використання окремих природних ресурсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи економічних теорій,
 • Підприємництво та менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Основи кадастру природних ресурсів як навчальна дисципліна; теоретичні основи кадастру природних ресурсів; організація і регулювання кадастру природних ресурсів; документація із землеустрою; виробнича діяльність при землеустрої; склад і види робіт при землеустрої; управління системою землеустрою; землеустрій в період реформування земельних відносин.
Рекомендована література: 
 1. Конспект лекцій.
 2. Земельний кадастр України. 25.10.2001. — № 2268 — ІІІ.
 3. Водний кодекс України. 6.06.1995. — № 1995. — № 213/95 — ВР.
 4. Кодекс України про надра. 27.07. 1994. — № 132/94 — ВР.
 5. Лісовий кодекс України. — 21.01. 1994 — № 3852 — ХІІ.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська