Основи інженерної геодезії

Код модуля: 
ІГД_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 

Тривалість вивчення дисципліни становить 15 тижнів. Лекційні заняття — 32 год.
Лабораторні заняття — 32 год., модуль — 4 год., всього аудиторних — 64 год.
Самостійна робота — 80 год. Всього — 144 год.

Лектори: 
 • доцент, к. т. н. Дейнека Ю. П.,
 • доцент, к. т. н. Клим С. А.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти основні методи і принципи інженерно-геодезичних робіт та методику виконання цих робіт;
 • вміти здійснювати проектування інженерно-геодезичних планових і висотних мереж, виконувати оцінку точності проектів цих мереж, винесення проекту в натуру та контроль встановлення конструкцій обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Математичний аналіз,
 • Математична обробка геодезичних вимірювань,
 • Геодезія,
 • Геодезичні прилади.
Зміст навчального модуля: 
Призначення та види інженерно-геодезичних мереж. Вимоги до точності. Проектування та оцінка точності мереж тріангуляції. Проектування полігонометричних мереж. Оцінка точності проектів полігонометричних ходів і мереж. Загальні принципи розрахунку точності кутових і лінійних вимірювань в полігонометрії. Помилки під час кутових і лінійних вимірювань в полігонометрії. Створення будівельної сітки: проектування, оцінка точності проекту, способи побудови сітки, визначення координат пунктів та їх редукування, контрольні вимірювання. Призначення та вимоги до точності висотних мереж. Системи висот. Складання проектів нівелірних мереж та їх оцінка точності. Особливості нівелювання. Загальні принципи розмічувальних робіт. Вимоги до точності. Елементи розмічувальних робіт. Технологія геодезичних розмічувальних робіт. Способи геодезичного контролю за плановим встановленням конструкцій. Способи встановлення конструкцій в профілі. Способи встановлення та контроль вертикальності конструкцій. Виконавче знімання.
Рекомендована література: 
 1. Основні положення про створення Державної геодезичної мережі України. — Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 844.
 2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000. 1:2000, 1:1000 та 1:500. ГКНТА 2.04-02-98. — К: 1999. — 155 с.
 3. Инструкцыя по нивелированию I, II, III, и IV классов. — М.: Недра, 1990. — 176 с.
 4. Левчук Г. П., Новак В. Е., Конусов В. Г. Прикладная геодезия. Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. — М.: Недра, 1981 — 438 с.
 5. Тартачинський Р. М. Основи інженерної геодезії. Львів.: СТІП, 1999. — 181 с.
 6. Тартачинський Р. М., Дейнека Ю. П., Смірнова О. М. та ін. Практикум з інженерної геодезії. Оцінка точності проектів спеціальних геодезичних мереж. Львів.: СТІП, 2001. — 147 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 38 і 47 тижнях семестру.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська