Основи інвентаризації нерухомості

Код модуля: 
КДТ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 32 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год. Самостійна робота — 94 год.
Лектори: 
 • доцент Губар Ю. П.
 • асистент Винарчик Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти вимоги нормативних актів, зміст та порядок ведення державної реєстрації нерухомості та прав на неї;
 • вміти самостійно виконувати повний комплекс робіт, передбачений процедурою державної реєстрації нерухомості та прав на неї.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи економічних теорій,
 • Підприємництво та менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Основні положення про інвентаризацію об’єктів нерухомості. Цілі і завдання інвентаризації. Підготовчий, виробничий та камеральний періоди інвентаризації земель. Призначення і зміст інженерно-геодезичних мереж для інвентаризації нерухомості. Геодезична основа для інвентаризації земель населених пунктів. Геодезичні роботи по координуванню межових пунктів. Розрахунок точності геодезичної основи. За даним змістовим модулем читається курс лекцій та проводяться лабораторні роботи.
Рекомендована література: 
 1. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. Київ. 1998.
 2. Гусаков В., Валетта У., Нудельман В.,Вашкулат О. Довідник. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів (зонінг). — К.: Держбуд України, 1996. — 85 с.
 3. Перович Л. М., Перович Л. Л., Губар Ю. П. «Кадастр нерухомості», Львів, 2003 р. — с. 22 — 32.
 4. Перович Л., Волосецький Б. «Основи кадастру», Львів — Коломия, 2002 р. — с. 89 — 104.
 5. Гладкий В. И. , Спиридонов В. А. Городской кадастр и его картографо-геодезическое обеспечение. — М. : Недра, 1992 г.
 6. Магазинщиков Т. П. Земельний кадастр. — Львів: Світ, 1991 р.
 7. Возняк Р. П. Земельный кадастр в городах. — Львов, 1989 г.
 8. Маслов А. В. и др. Геодезические работы при землеустройстве. — М. : Недра, 1990 г.
 9. Геодезия. Топографические сьемки: Справочное пособие / Неумывакин Ю. К. и др. / — М.: Недра, 1991 г.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська