Основи Інтернет-технологій

Код модуля: 
РЕПС_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. роб. — 16)
Лектори: 
ст. викл. Кузик Андрій Остапович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи роботи мережі Інтернет,
  • уміти застосовувати набуті знання для використання локальних та глобальних мереж при здійсненні пошуку інформаційних Інтернет - ресурсів .
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Сигнали та процеси в радіотехніці, Основи програмування
  • кореквізити: - Цифрові методи реалізації РТС, Цифрова обробка сигналів.
Зміст навчального модуля: 
Принципи побудови і організаційна структура Інтернет. Служби та протоколи Інтернет. Електронна пошта. Безпека роботи в Інтернеті. Особливості сучасних систем віртуального навчання.
Рекомендована література: 
  1. Левченко О.М. та ін. Основи Інтернету: Навч. посіб.. / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. — К.: Вид. група ВHV. — 2008. — 320.
  2. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, НТМL і web-дизайн. —Львів:Деол, . 2002,— 168 с.
  3. Яковина В.С., Федасюк Д.В. Основи безпеки комп’ютерних мереж: навчальний посібник/ За ред.. Д.В. Федасюка. — Львів: НВФ «Українські технології», 2008. 396 с.
  4. Конспект лекцій з курсу «Основи Internet — технологій». Для базового напряму: 0907 «Радіотехніка». Уклав Кузик А.О. НУ «ЛП», 2009. — 150 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (35%): письмові звіти з практичних занять, усне опитування
  • Підсумковий контроль (65 %, залік): тестування
Мова навчання: 
українська