Основи інформатики та програмування, частина 1

Код модуля: 
ОМП_ 6027_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 5,8) аудиторні години — 64, лекцій — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Кравець Ірина Теодорівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Користуватися операційною системою.
  • Уміти працювати у текстовому редакторі.
  • Уміти користуватися табличним процесором.
  • Створювати презентації.
  • Складати програми з допомогою мови Паскаль.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Поняття про операційні системи. Робота у середовищі Текстового редактора. Фор¬ма¬ту¬ван¬ня символів і абзаців. Утворення таблиць і робота з ними. Введення формул. Робота у середовищі Табличного процесора. Фор¬ма¬ту¬ван¬ня таблиць, робота з формулами, побудова діаграм, гра¬фіків. Утворення презентацій. Програмування циклічно-розгалужених програм. Ітераційні цикли. Робота з одновимірними масивами. Робота з дововимірними масивами. Складання підпрограм. Обробка символьної інформації. Робота з записами. Робота з файлами.
Рекомендована література: 
  1. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. Робота з ПК. Операційні системи WINDOWS 98, MS DOS. Текстовий редактор Word 2000. Вступ в Internet Операційна Система WINDOWS XP. Лекц¬ії та завдання до лабораторних робіт. Львів, 2006 р. , 243 стор.
  2. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й.Обшта А.Ф. Основи про¬гра¬му¬ван¬ня в середовищі Турбо-паскаль і Delphi. Лекц¬ії та завдання до лабораторних робіт, Львів, 2009 р. , 219 стор.
  3. Стив Тейксер, Ксавье Пачеко. DELPHI 5.Руководство разработчика. Том1,2. Видавництво Вильямс, 2001р.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота,
  • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська