Основи інформатики і обчислювальної техніки

Код модуля: 
ОМП_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135, кредитів ЄКТС — 4,5, аудиторні години — 84 (лекції — 32 год., лабораторні заняття — 48 год.).
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Ряжська Вікторія Анатоліївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • розв’язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю;
  • ефективно користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі;
  • виконувати дії з об’єктами операційної системи;
  • використовувати текстові редактори для підготовки текстів та ділової документації;
  • використовувати стандартне програмне забезпечення (електронні таблиці, системи керування базами даних тощо) для розв’язування типових задач соціології;
  • використовувати можливості комп’ютерних мереж і засобів телекомунікацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити: Дисципліна належить до групи фундаментальних дисциплін. Знання з інших предметів вузівського курсу не вимагаються. Кореквізити: Теорія причинності в соціології, Вступ в теорію ймоврності, Математична статистика в соціологї, Математичні методи в соціології.
Зміст навчального модуля: 
Огляд курсу і перспективних інформаційних технологій. Поняття про інформацію, інформатику та сучасні інформаційні технології. Програмне забезпечення ПК. Операційна система. Системи управління базами даних. Текстовий редактор. Глобальна мережа Інтернет. Засоби просування в Інтернеті. Електронні таблиці.
Рекомендована література: 
  • Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Навчальний посібник. Вид. 8-12., Львів, 2005-2010.
  • Глинський Я. М., Ряжська В. А. Інтернет. Мережі, HTML і телекомунікації. Вид. 5. Львів, 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): лабораторні, розрахункові роботи, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська