Основи інформаційних технологій та програмування частина 1

Код модуля: 
АТХП_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Мичуда Леся Зиновіївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати будову, технічні характеристики та призначення основних складових частин персональних комп’ютерів, будову та призначення операційної системи, файлову систему та основні команди для роботи з дисками, каталогами та файлами, взаємодію апаратних та програмних засобів комп'ютера, будову та призначення оболонок операційних систем, основних сервісних, інструментальних та проблемно-орієнтованих програм та середовищ;
  • уміти визначати технічні характеристики комп’ютерів, розбивати диски на розділи та форматувати їх, встановлювати операційні системи та конфігурувати комп’ютер на програмному рівні, працювати з текстовими та графічними оболонками та в операційних системах типу Windows95, 98
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Складові частини ПК та їх призначення. Програмне забезпечення. Будова та технічні характеристики елементів ПК: оперативна пам”ять , динамічна пам'ять довільного доступу, статична пам’ять довільного доступу, відео - пам’ять; мікросхеми ПЗП та програми базової системи вводу - виводу (BIOS), програма встановлення конфігурації ПК SETUP та мікросхема CMOS. Центральні мікропроцесори, їх архітектура, розрядність шини даних та шини адресів. Носії інформації та розміщення інформації на них. Основні технічні характеристики носіїв інформації. Відеосистеми, технічні характеристики дисплеїв, роздільча здатність та базова палітра відеосистеми. Формування зображення на екрані дисплею. Призначення та склад операційної системи, її ядро та зовнішні програми. Взаємодія програмного забезпечення з апаратною частиною комп’ютера. Призначення файлової системи. Типи файлових систем. Ієрархічна будова файлової системи. Правила написання імен файлів та каталогів. Адресація дискового простору. Нумерація секторів, сторін та циліндрів. Послідовність заповнення дискового простору. Кластери. Системна область диску та її вміст. Системні диски. Форматування дисків. Поділ диску на розділи. Головний завантажувальний запис. Послідовність запису файлів на диск та утворення фрагментованих файлів. Програми дефрагментації файлів та оптимізації дисків. Адресний простір IBM – сумісних комп’ютерів:основна пам`ять, блоки верхньої пам’яті та блок старшої пам’яті. Поняття додаткової, розширеної та надоперативної пам’яті.
Рекомендована література: 
  1. Нортон П., Сандлер К., Баджет Т. Персональный компьютер изнутри, М.«Бином», 1995.
  2. Финогенов К., Черных В., MS-DOS 6, М., «АВF», 1993.
  3. Гудмэн Д.М. Управление памятью для всех. — Диалектика. — Киев. — 1995.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольно-розрахункова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, залік): контрольно-розрахункова робота
Мова навчання: 
українська