Основи інформаційних технологій і програмування, частина 2

Код модуля: 
АТХП_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Ділай Ігор Володимирович
Результати навчання: 
 • У результаті вивчення модуля студент повинен знати методи розробки алгоритмів i програм розв’язку прикладних задач, а також методи вiдлагодження i оформлення результатів розв’язку задач.
 • На основі набутих знань студент повинен вміти розв’язувати типові технічні (обчислювального характеру) задачі теплоенергетики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Основи інформаційних технологій та програмування“, ч.1
 • кореквізити: Математичне моделювання в теплоенергетиці
Зміст навчального модуля: 
 • Загальні поняття про мову С.
 • Алгоритмізація задач теплоенергетики. Графічне представлення алгоритму. Класифікація алгоритмів.
 • Програмування задач з лінійним алгоритмом. Оператори присвоєння, вводу даних і виводу.
 • Програмування задач з розгалуженим алгоритмом. Логічні вирази i порядок їх виконання. Оператори умовних переходів. Вкладені умовні оператори.
 • Програмування задач з циклічним алгоритмом. Оператори організації циклів. Вкладені цикли. Програмування задач обчислення кількості речовин.
 • Програмування алгоритмів із зверненями. Поняття про блоки (модулі) програми. Формати опису функції i звернення до неї. Алгоритмізація і програмування задач з масивами даних. Масиви даних. Ідентифікатори масивів та їх елементів. Оператор розмірності. Алгоритми обробки елементів масивів.
 • Методи розв'язування нелінійних рівнянь. Апроксимація. Метод найменших квадратів. Числові методи розв'язування звичайних диференціальних рівнянь та систем. Методи Ейлера та Рунге-Кутта. Засоби середовища MatLab для чисельного розв'язування названих задач.
Рекомендована література: 
 1. Проценко В.С., Чаленко П.І. Ставровський А.Б. Техніка програмування мовою СІ: Навч. Посібник. — К.: Либідь, 1993.
 2. Б.Керниган, Д.Ритчи. Программирование на языке СИ. — М.: Финансы и статисти¬ка, 1992.
 3. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. :Учебн. пособие. — 2-е доп. изд. — М.: Финансы и статистика, 1999.
 4. Потемкин А.И. MatLab 5. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1998.
 5. Новіков Л.О., Обшта А.Ф. Чисельні та наближені методи прикладної математики. — Львів, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота
 • Підсумковий контроль (70%, іспит): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська