Основи інформаційної безпеки

Код модуля: 
ЗІ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 (лекції — 32)
Лектори: 
д.т.н., проф. Дудикевич Валерій Богданович
Результати навчання: 
  • знати роль і місце захисту інформації в загальній структурі національної безпеки; терміни і визначення в галузі інформаційної безпеки; методологію формування множини загроз інформації; канали несанкціонованого доступу до інформації.
  • уміти формувати перелік заходів для запобігання витоку . інформації; формувати множину загроз інформації;визначати показники стійкості систем захисту інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • правові основи захисту інформації,
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Визначення та загальні властивості інформації. Необхідність захисту інформації.Поняття інформаційної безпеки. Загрози інформації. Формування множини загроз. Інформація як об’єкт захисту від загроз. Адміністративний, процедурний та законодавчий рівні інформаційної безпеки. Управління ризиками, Основні програмно-технічні заходи. Ідентифікація і автентифікація, управління доступом. Протоколювання і аудит, шифрування, контроль цілісності.Екранування та аналіз захищеності.
Рекомендована література: 
  1. Андреєв В.І., Хорошко В.О., Чередниченко В.С., Шелест М.Є. Основи інформаційної безпеки: Підручник /за ред. проф. В.О. Хорошка — К.: Вид. ДУІКТ, 2009. — 292 с.
  2. Антонюк А.О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах: Навч. посібн. — К.: Видавн. дім. «КМ Академія», 2003. — 244 с.
  3. Вертузаєв М.С.,Юрченко О.М. Захист інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу: Навч. посібн./ за ред. С.Г. Лаптєва — К.: Вид. Європ. ун-ту, 2001. — 321 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Підсумковий контроль (100 %)
Мова навчання: 
українська