Основи і фундаменти (Курсовий проект)

Код модуля: 
БКМ_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 годин, лекції — 32 год., 4 кредита EКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Гладишев Г. М.
Результати навчання: 
Вивчити загальні особливості обґрунтування відповідність споруди даному геологічному середовищу, вивчити механіку природних дисперсних (дрібно роздроблених) тіл, як теоретичну основу для проектування споруд на природних і штучно покращених ґрунтах. Навчити майбутнього бакалавра правильно використовувати несучу здатність ґрунтів, достатньо точно врахувати деформації ґрунтових основ під дією навантаження від споруди, застосовувати найбільш безпечні і економічні основи і фундаменти будівель та споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Інженерна геологія», «Механіка грунтів», «Будівельна механіка», «Архітектурні конструкції», «Теорія пружності, пластичності, повзучості», «Будівельні конструкції», «Будівельне виробництво».
Зміст навчального модуля: 
Курсовий проект складається з розрахунково-пояснюючій записки з необхідними схемами, графіками і таблицями, об’ємом біля 30 сторінок формату 210×297 мм та робочих креслень на двох-трьох листах формату 420×594 мм. Пояснююча записка складається з: аналізу інженерно-геологічних умов будівельного майданчику; оцінки конструктивної схеми та особливостей будинків та споруд фундаменти яких проектуємо; вибору трьох перерізів для яких необхідний розрахунок розмірів та осадок фундаментів; збір навантажень на фундаменти в їх невигідній комбінації; вибір конструктивних рішень і підбір основних розмірів двох, максимум трьох можливих типів фундаментів; техніко-економічне порівняння варіантів фундаментів не глибокого та глибокого залягання; розрахунок основ вибраних типів фундаментів за 2-ма групами граничних станів; рекомендації виконання робіт на нульовому циклі. Робочі креслення містять: генплан і інженерно-геологічний розріз будівельного майданчика; схему споруди (план 1-го або типового поверху, поперечний переріз); проектні розробки основного і альтернативного типів фундаментів, необхідні перерізи і деталі; специфікації типових деталей фундаментів.
Рекомендована література: 
  1. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Л.: Стройиздат, 1988.
  2. Цытович Н. А. Механика грунтов. Краткий курс. — 4-е изд. М.: Высшая школа, 1983.
  3. Зоценко М. Л., Коваленко В. І., Хілобок В. Г. та інш. Інженерна геологія, механіка грунтів, основи і фундаменти. К.: Вища школа, 1992.
  4. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) /НИИОСП им. Герсеванова. М.: Стройиздат, 1986.
  5. Інша методична, довідкова та нормативна література.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, курсовий проект
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (20 балів), 2 модулі (40+40 балів), екзамен — 100 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні — 5 балів, практичні — 5 балів, проміжний контроль КП − 10 балів, разом — 20 балів.
  • Підсумкові контролі: екзамен — 100 балів.
Мова навчання: 
українська