Основи і фундаменти

Код модуля: 
БКМ_6049_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 годин, лекції — 32 год., 4 кредита EКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Гладишев Г. М.
Результати навчання: 
Вивчити загальні особливості обґрунтування відповідність споруди даному геологічному середовищу, вивчити механіку природних дисперсних (дрібно роздроблених) тіл, як теоретичну основу для проектування споруд на природних і штучно покращених ґрунтах. Навчити майбутнього бакалавра правильно використовувати несучу здатність ґрунтів, достатньо точно врахувати деформації ґрунтових основ під дією навантаження від споруди, застосовувати найбільш безпечні і економічні основи і фундаменти будівель та споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Інженерна геологія», «Механіка грунтів», «Будівельна механіка», «Архітектурні конструкції», «Теорія пружності, пластичності, повзучості», «Будівельні конструкції», «Будівельне виробництво».
Зміст навчального модуля: 
Історичний огляд становлення і розвитку і фундаменто-будування. Фундаменти у відкритих котлованах на природній основі. Пальові фундаменти. Конструкції та розрахунки підпірних і підземних споруд. Покращення механічних властивостей ґрунтів конструктивними методами. Розрахунок основ за двома граничними станами у відповідності з вимогами СНиП та ДБН. Основні положення проектування жорстких і відносно жорстких фундаментів за граничними станами. Фундаменти у відкритих котлованах на природній основі.
Рекомендована література: 
  1. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Л.: Стройиздат, 1988.
  2. Цытович Н. А. Механика грунтов. Краткий курс. − 4-е изд. М.: Высшая школа, 1983.
  3. Зоценко М. Л., Коваленко В. І., Хілобок В. Г. та інш. Інженерна геологія, механіка грунтів, основи і фундаменти. К.: Вища школа, 1992.
  4. Белый А. Р. Инженерная геология. М.: Высшая школа, 1985.
  5. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) /НИИОСП им. Герсеванова. М.: Стройиздат, 1986.
  6. Інша методична, довідкова та нормативна література.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, курсовий проект
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (20 балів), 2 модулі (40 + 40 балів), екзамен — 100 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні — 5 балів, практичні — 5 балів, проміжний контроль КП — 10 балів, разом — 20 балів.
  • Підсумкові контролі: екзамен — 100 балів.
Мова навчання: 
українська