Основи гідромеліорацій

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Матлай І. І.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців умінь та знань сучасних технологій регулювання водного режиму ґрунтів, конструкцій, методів розрахунків зрошувальних та осушувальних гідромеліоративних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Вища математика,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Механіка ґрунтів,
 • Основи та фундаменти,
 • Гідравліка відкритих русел,
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Інженерна гідрологія.
Зміст навчального модуля: 
Види меліорацій, водний режим ґрунтів. Технологія регулювання водного режиму ґрунтів. Способи осушення та зрошення с/г культур. Типи гідромеліоративних систем. Етапи створення гідромеліоративних об’єктів. Типи і елементи зрошувальних систем. Техніка та способи поливу с/г культур. Розрахунок зрошувальної та поливної норм. Проектування та розрахунок зрошувальної мережі при різних способах зрошення. Джерела води для зрошення. Конструкції зрошувальних систем і споруди на них. Рисові зрошувальні системи. Типи та елементи осушувальних систем. Конструкція та споруди осушувальних систем. Зволоження осушуваних земель. Осушувально-зволожувальні системи в умовах слабо проникних ґрунтів. Управління водним режимом ґрунтів. Спеціальні види меліорацій. Охорона довкілля при гідромеліораціях.
Рекомендована література: 
 1. Скрипчинська Л. В., Янголь А. М. Гончаров С. М., Коробченко С. М. Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации. — К.: Вища школа, 1977. — 351 с.
 2. Дементьев С. М. Орошение. Проектирование и расчет оросительной системы. Курс лекций. Часть 1. — М.: Колос, 1972. — 231 с.
 3. Дементьев С. М. Орошение. Курс лекций. Часть 2. — М.: Колос, 1972. — 196 с.
 4. Дементьев. Орошение, техника полива с/х культур. Курс лекций. Часть 3. — М.: Колос, 1972. — 196 с.
 5. Лазарчук Н. А. Проектирование осушительных систем. Практикум. — К.: 1989. — 207 с.
 6. ДБН В. 2.4.-1-99 Меліоративні системи і споруди. — К.: Держбуд України, 2000. — 176 с.
 7. Булдей В. Р. Гидромелиоративное строительство и охрана окружающей среды. — К.: Будівельник, 1980. — 199 с.
 8. Булдей В. Р. Моделирование гидромелиоративных систем. — К.: Наукова думка, 1973. — 199 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи —70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 15балів, РГР — 15 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська