Основи гідромеліорацій

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Босак М. П.,
 • д. т. н., доцент Чернюк В. В.
Результати навчання: 
Надання студентам знань з галузі сільськогосподарських меліорацій для ефективного використання земельних та водних ресурсів; формування у майбутніх фахівців знань щодо сучасних технологій регулювання водного режиму ґрунтів, проектування зрошувальних та осушувальних гідромеліоративних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Технічна механіка рідини і газу.
Зміст навчального модуля: 
Види меліорацій, водний режим ґрунтів, ефективність гідромеліорацій, методи регулювання водного режиму ґрунтів. Технологія регулювання водного режиму ґрунтів. Зрошувальні системи. Полив дощуванням. Дощувальне устаткування та машини. Розрахунок зрошувальної та поливної норм. Закрита зрошувальна мережа — розрахунок та трасування. Джерела для зрошення: використання річок, місцевого стоку, лиманне зрошення. Будова зрошувальних систем, споруди на них. Рисові зрошувальні системи, режим роботи та водопропускні споруди. Краплинне зрошення садів, схеми систем та обладнання. Осушувальні системи: типи та елементи осушувальних систем, їх проектування. Провідна і огороджувальна осушувальна мережа, витрати води і розміри каналів. Конструкція та споруди на осушувальних системах. Зволоження осушуваних земель. Охорона довкілля при гідромеліораціях.
Рекомендована література: 
 1. Скрипчинська Л. В., Янголь А. М. Гончаров С. М., Коробченко С. М. Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации. — Киев. Вища школа, 1977. — 351 с.
 2. Дементьев С. М. Орошение. Проектирование и расчет оросительной системы. Курс лекций. Часть 1. М.: Колос, 1972. — 231 с.
 3. Дементьев С. М. Орошение. Курс лекций. Часть 2. М.: Колос, 1972. — 196 с.
 4. Дементьев. Орошение, техника полива с/х культур. Курс лекций. Часть 3. — М.: Колос, 1972. — 196 с.
 5. Лазарчук Н. А. Проектирование осушительных систем. Практикум. — Киев, 1989. — 207 с.
 6. ДБН В. 2.4.-1-99 «Меліоративні системи і споруди». — К.: Держбуд України, 2000. — 176 с.
 7. Булдей В. Р. Гидромелиоративное строительство и охрана окружающей среды. — К.: Будивельник, 1980. — 199 с.
 8. Булдей В. Р. Моделирование гидромелиоративных систем. — К.: Наукова думка, 1973. — 199 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: КР — 15 балів; практичні заняття — 15.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська