Основи грунтознавства та рекультивації

Код модуля: 
КДТ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 32 год., лекційні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год. Самостійна робота — 40 год.
Лектори: 
 • професор, д. с.-г. н. Панас Р. М.
 • ст. викладач Сай В. М.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти генетичні типи грунтів, якісну характеристику різних категорій земель і видів угідь, обгрунтування земельно-оціночних робіт та заходів відновлення земель при їх рекультивації.
 • вміти розробляти природоохоронні заходи для порушених земель різних категорій та складати проекти рекультивації земель.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геоморфологія з основами геології,
 • Картографія,
 • Землевпорядне проектування.
Зміст навчального модуля: 
З історії грунтових досліджень України. Морфологія грунту. Поширення грунтів, агрогрунтове районування України. Основні типи грунтів. Генезис і властивості грунтів Українського Полісся. Генезис і властивості грунтів Лісостепової зони. Генезис і властивості грунтів Степової зони. Грунти Гірського Криму. Грунти Українських Карпат. Агровиробниче групування грунтів та їх бонітетна оцінка. Рекультивація.
Рекомендована література: 
 1. Гаврилюк Ф. Я. Полевое исследование и картографирование почв. — М.: Высш. шк., 1963. — 236 с.
 2. Гагалюк М. І. Методичні вказівки для проведення навчальної польової практики з курсу «Картографування грунтів» для студентів спеціальності 7.070904 «Кадастр та землевпорядкування». Львів, 1998, 19 с.
 3. Глазовская М. А. Общее почвоведение и география почв. — М.: Высш. шк., 1981. — 400 с.
 4. Панас Р. Н. Агроэкологические основы рекультивации земель. — Львов: Издательство при Львовском ун-те, 1989. — 160 с.
 5. Почвоведение / Под ред. К. П. Горшенина. — М., 1958. — с. 94-100.
 6. Сохнич А. Я. Моніторинг земель. — Львів, 1997. — 131 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська