Основи гравіметрії

Код модуля: 
ВГА_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 30 год, лабораторні заняття —15 год. Всього аудиторних — 45 год., самостійна робота — 63 год.
Лектори: 
професор, д. т н.Двуліт П. Д.
Результати навчання: 
Засвоєння методів і приладів для вимірювання прискорення вільного падіння і других похідних потенціала сили ваги з метою вивчення гравітаційного поля і внутрішньої будови Землі. Ці гравіметричні дані використовуються у загальному комплексі астрономо-геодезичних вимірювань для визначення висот пунктів, обчислення астрономо-геодезичних складових відхилень прямовисних ліній і висот квазігеоїда. Внаслідок вивчення змістового модуля студент повинен:
 • знати основні характеристики гравітаційного поля Землі;
 • вміти виконувати вимірювання прискорення вільного падіння та других похідних потенціалу прискорення сили ваги;
 • проводити опрацювання результатів гравіметричних спостережень, включаючи складання гравіметричних карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Вища геодезія,
 • Космічна геодезія,
 • Фізична геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Мета, завдання та особливості основ гравіметрії. Зв’язок дисципліни з іншими науками, її виникнення і етапи розвитку. Методи вимірювання прискорення сили ваги. Гравітаційне поле Землі та її характеристики. Мета вивчення дисципліни, зв’язок з іншими дисциплінами. Абсолютні вимірювання прискорення сили ваги. Прилади для абсолютних вимірювань. Точність вимірювання. Відносні вимірювання прискорення сили ваги маятниковими приладами. Вимірювання періоду і амплітуди коливання маятника. Сучасні маятникові прилади, програма спостережень на пункті. Оцінка точності гравіметричного зв’язку. Відносні вимірювання прискорення сили ваги статичними гравіметрами. Основні характеристики гравіметрів різного типу і призначення. Оцінка точності гравіметричного зв’язку. Вимірювання прискорення сили ваги в русі. Ефект Етвеша, вплив горизонтальних і вертикальних збурюючих прискорень. Точність вимірювання прискорення сили ваги на морі і в повітрі. Вимірювання других похідних потенціалу прискорення сили ваги. Сучасні типи варіометрів і градієнтометрів. Геодезичне використання вимірів градієнтів сили ваги і кривини рівневої поверхні. Вивчення змін прискорення сили ваги з часом. Припливні і неприпливні зміни прискорення сили ваги та їх врахування при високоточних гравіметричних роботах. Опорні мережі і гравіметричні знімання. Методи врівноваження державних гравіметричних мереж. Топографо-геодезичне забезпечення гравіметричного знімання. Аномалії сили ваги та їх види. Методика складання гравіметричних карт.
Рекомендована література: 
 1. Двуліт П. Д. Гравіметрія. Л., ЛАГТ, 1998.
 2. Двуліт П. Д., Марич М. І. Обчислення гравіметричного зв’язку, виконаного маятниковими приладами. Інструкція до лабораторної роботи. Львів, 1989.
 3. Двуліт П. Д., Марич М. І. Обробка гравіметрового рейсу. Інструкція до лабораторної роботи. Львів, 1989.
 4. Двуліт П. Д., Марич М. І. Дослідження гравіметрів. Інструкція до лабораторної роботи. Львів, 1990.
 5. Двуліт П. Д., Марич М. І. Обчислення гравіметричного зв’язку двох пунктів при багаторазових вимірах групою гравіметрів. Інструкція до лабораторної роботи. Львів, 1990.
 6. Двуліт П. Д., Паляниця Б. Б. Обробка результатів варіометричних спостережень. Методичні вказівки до лабораторної роботи. Львів, 1998.
 7. Двуліт П. Д., Паляниця Б. Б. Обчислення аномалій сили ваги. Методичні вказівки до лабораторної роботи. Львів, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 15 тижнів.
Мова навчання: 
українська