Основи геоінформаційних систем і баз даних

Код модуля: 
ФГІ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 години, лабораторні заняття — 32 години. Всього аудиторних — 64 години, самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
 • доцент Шкурченко Ю. В.,
 • асистент Кузик З. О.,
 • асистент Бабій Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • структуру типової геоінформаційної системи, функції та компоненти ГІС;
 • джерела та технічні засоби для збору і вводу даних;
 • методи та засоби перетворення геозображень в цифрову форму;
 • способи формалізації даних про просторові об’єкти, які застосовують з метою представлення їх в пам’яті ЕОМ;
 • можливості інструментальних ГІС та спеціалізованих програмних продуктів, зокрема для побудови цифрових моделей рельєфу та формування картографічного зображення;
 • завдання та поняття про методи просторового аналізу в геоінформаційних системах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи геодезії,
 • Основи картографії,
 • Основи фотограмметрії,
 • Аерокосмічне знімання,
 • Обчислювальна техніка і програмування.
Зміст навчального модуля: 
Предмет та завдання курсу. Визначення поняття «геоінформатика». Методичний апарат геоінформатики.. Визначення геоінформаційної ситстеми, історія розвитку та загальна класифікація ГІС. Джерела та методи отримання даних в ГІС. Типи даних: геометричні, графічні, описові. Поняття про геозображення, класифікація геозображень, методи перетворення в цифрову форму, проблема сумісності геозображень. Формалізація опису та організація просторових даних. Поняття просторового об’єкту, класифікація просторових об’єктів в ГІС. Векторне та растрове представлення просторових даних. Ідея перетворення вектор-растр, растр-вектор, програмна реалізація. Просторові моделі даних в геоінформаційних системах, трьохкомпонентна модель просторових об’єктів. Формати файлів просторових даних, поняття файлу графічного формату, структура файлів векторного та растрового форматів, поняття про обмінні формати. Проблеми стандартизації геопросторової інформації. ГІС як множина підсистем. Підсистема вводу та попереднього опрацювання даних для ГІС. Технологічна схема опрацювання фотограмметричних даних. Підсистема зберігання та передачі даних. Поняття про локальні та розподілені бази даних, бази даних в комп’ютерних мережах. Підсистема візуалізації даних. Застосування методів машинної графіки та обробки зображень для опрацювання і візуалізації інформації в ГІС. Завдання та методи ГІС — аналізу. Програмне забезпечення геоінформаційних проектів. Класифікація інструментальних ГІС. Види спеціалізованого програмного забезпечення та їх функціональне призначення. Структура ринку ГІС-індустрії . Сфери застосування ГІС-технологій та перспективи розвитку фахових ГІС. Міжнародні проекти і програми, державна політика України в галузі геоінформаційних технологій.
Рекомендована література: 
 1. Цветков В. Я. Геоинформационные системы и технологии. М. Финанси и статистика. 1998.
 2. Кошкарёв А. В., Тикунов В. С. Геоинформатика. М., «Картгеоцентр»-«Геодезиздат», 1993, 213 ст.
 3. Светличный А. А, Андерсон В. Н., Плотницкий С. В.. Географические информационные системы: технология и приложения. Одесса. 1997.
 4. Бусыгин Б. С., Гаркуша И. Н., Серединин Е. С., ГаевенкоА. Ю. Инструментарий геоинформационных систем (справочное пособие). — Киев, ИРГ «ВБ». — 2000. — 72 с.
 5. Энди Митчелл. Руководство по ГИС анализу. — Пространственные модели и взаимосвязи. ; Пер. с англ. — Киев, ЗАО ЕКОММ Со; Стилос, 2000. — 198 с.
 6. Internet — матеріали Web —вузлів СП «Дата+», ООО «Єсти-Мар», ЗАО «Есом» (Електронні ресурси)/ Спосіб доступу URL: http//www. tsti-map. ru, http//www. dataplus. ru, http//www. ecomm. kiev. ua
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижднях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська