Основи геодезії

Код модуля: 
КГ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Кількість кредитів — 2. Загальна кількість годин — 60 год.: лекції — 15 год., практичні заняття — 15 год.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Тартачинська З. Р.,
 • к. т. н., ст. викладач Ярема Н. П.
Результати навчання: 
 • Основна мета курсу — оволодіння студентами сучасними геодезичними приладами та методикою виконання геодезичних вимірювань для побудови топографічного плану, розв’язання інженерних задач при проектуванні та винесенні проектів споруд на місцевість, реставрації архітектурних пам’яток.
 • Завдання курсу. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні поняття про системи координат та методи зображення земної поверхні на площині; способи вимірювання горизонтальних та вертикальних кутів, ліній та перевищень; прилади, які використовують для цього та принципи їхньої роботи; методи створення великомасштабних карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
 • Загальні відомості про геодезію: предмет і задачі; фігура і розміри Землі, системи координат, топографічні карти і їх номенклатура, умовні знаки, основні форми рельєфу, орієнтування ліній.
 • Лінійні вимірювання: методи і прилади.
 • Кутові вимірювання: методи, прилади і їх перевірки.
 • Горизонтальне знімання: суть польових і камеральних робіт.
 • Топографічне знімання: методи, суть польових і камеральних робіт.
 • Нівелювання: методи та суть геометричного нівелювання, прилади і їх перевірки.
 • Геодезичні роботи при будівництві інженерних споруд під час реставрації архітектурних пам’яток.
Рекомендована література: 
 1. Войтенко С. П. Інженерна геодезія. Київ, Знання, 2009.
 2. Ващенко В. І., Літинський В. О., Перій С. С. Геодезичні прилади та приладдя. — Львів, 2003.
 3. Могильний С. Г., Войтенко С. П. та ін. Геодезія. Частина перша. — Чернігів, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: практичні заняття, завдання для самостійної роботи, розрахунково-графічна робота.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська