Основи фотограмметрії і дистанційного зондування

Код модуля: 
ФГІ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 80 год., лекційні заняття — 48 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 85 год.
Лектори: 
 • ст. викладач Процик М. Т.,
 • ст. викладач Грицьків Н. З.,
 • асистент Бабій Л. В.
Результати навчання: 
Внаслідок засвоєння даного змістового модуля студент повинен
 • засвоїти геометричні та фізичні основи побудови зображень; фундаментальні рівняння фотограмметрії; методи виконання фотограмметричних робіт; будову фотограмметричних приладів; стереотопографічні та цифрові методи складання топографічних планів місцевості;
 • вміти виконувати аналіз фотознімків; визначати координати точок місцевості за їх зображеннями; складати фотоплани, топографічні та ортофотоплани; створювати цифрові моделі місцевості і рельєфу; будувати мережі фототріангуляції; працювати з пакетами програм аналітичної та цифрової обробки зображень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика: всі розділи та теми програми,
 • Фізика: навчальні елементи – коливання і хвилі, оптика, фотометрія, світло,
 • Геодезія: системи координат, створення геодезичного обґрунтування для топографічних знімань різних масштабів, сучасні геодезичні прилади та GPS-приймачі, геодезичні широти, довготи, азимути,
 • математична обробка геодезичних вимірів: елементи теорії ймовірності і математичної статистики, теорія помилок вимірювань,
 • Аерофотознімання: аерофотознімальні системи та їх технічні характеристики, аерознімальні матеріали.
Зміст навчального модуля: 
Зміст, цілі і задачі дисципліни, її зв’язок з іншими дисциплінами, історичний розвиток. Аналіз поодинокого знімка. Системи координат знімка і місцевості. Елементи внутрішнього та зовнішнього орієнтування. Математичні залежності між координатами знімка і місцевості. Геометричні створення на знімку за кут нахилу та рельєф місцевості. Математичні залежності між нахиленим та горизонтальним знімком. Суть та способи трансформування знімків. Прилади для трансформування знімків. Методика створення фотопланів. Теоретичні основи стереофотограмметрії. Елементи орієнтування пари знімків та фотограмметричної моделі. Стереоефект. Геометрична модель об’єкта. Пряма фотограмметрична засічка. Поздовжні та поперечні паралелі. Аналітичне розв’язання задачі взаємного орієнтування пари знімків. Аналітичний метод геодезичного орієнтування моделі. Аналітичний та аналоговий способи опрацювання стереопари. Призначення ідея, загальна характеристика та основні способи фототріангуляції. Деформація фототріангуляційної мережі. Точність фототріангуляції. Методи прив’язки аерофотознімків. Теоретичні засади наземного фототеодолітного знімання. Системи координат та елементи орієнтування наземних знімків. Основні випадки знімання. Формули фототеодолітного знімання. Точність. Розрахунок основних параметрів при фототеодолітному зніманні. Загальні відомості про цифрову про цифрову фотограмметрію. Цифрові знімальні камери та системи. Теоретичні засади цифрової фотограмметрії. Основні процеси цифрового опрацювання зображень. Цифрові фотограмметричні станції. Цифрові моделі місцевості і рельєфу. Ортофототрансформування. Ортофотокарти та плани. Аналіз фотограмметричних методів розв’язання прикладних задач.
Рекомендована література: 
 1. Дорожинський О. Л., Тукай Р. Фотограмметрія: Підручник. — Л., НУ «Львівська політехніка», 2008. — 332 с.
 2. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії. — Л., НУ «Львівська політехніка», 2003. — 214 с.
 3. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія. — Л., НУ «Львівська політехніка», 2002. — 163 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 29 тижні семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська