Основи формування бізнес-планів на ІТ-підприємствах (Курсова робота)

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.е.н., доц. Гнилянська Л.Й.
Результати навчання: 
  • знати: як правильно аналізувати цілі і завдання організації бізнесу; сформувати навички комплексного підходу до організації власного бізнесу; довести необхідність і доцільність використання бізнес-планів для сучасного здійснення власного бізнесу; ознайомитися з механізмом розробки бізнес-планів; вміти сформувати творчий підхід до розробки окремих складових бізнес-плану та особливостей розроблення бізнес-планів на ІТ-підприємствах.
  • вміти: визначати необхідні управлінські дії для виконання поставлених цілей та реалізації бізнес-планів на ІТ-підприємствах, планувати послідовність робіт із реалізації планів, складати календарні та сіткові графіки, складати кошториси ключових витрат підприємства; формувати плани-графіки надходжень та видатків грошових коштів підприємства, що працює у сфері ІТ; планувати фінансову результативність підприємства у певному періоді на засадах формування бюджету доходів та витрат; планувати рух грошових потоків медійного підприємства у певному періоді за допомогою формування бюджету руху грошових коштів; розробляти дієві заходи у напрямку підвищення рівня прибутковості діяльності підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: —
  • кореквізит: Основи бізнесу в ІТ-галузі
Зміст навчального модуля: 
Бізнес-план у ринковій системі господарювання. Підготовча стадія розробки бізнес-плану. Структура, логіка розробки й оформлення бізнес-плану. Продукт (послуги) фірми і ринок . План маркетингової діяльності. План виробництва. Управління та організація . Оцінка ризиків. Фінансовий план . Презентація бізнес-плану.
Рекомендована література: 
  1. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком [Текст] : навч. посібн. / С. М. Ілляшенко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Суми : Університетська книга ; Княгиня Ольга, 2014. — 324 с.
  2. Погорелов Ю. С. Оцінювання та моделювання розвитку підприємства : понографія / Ю. С. Погорелов. — Луганськ : Глобус, 2010. — 512 с.
  3. Пономаренко В. С Стратегічне управління розвитком підприємства [Текст] : навч. посібн. / В. С. Пономаренко. — Х. : ХДЕУ, 2012. — 639 с.
  4. Раєвнева О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія / О. В. Раєвнєва. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. — 496 с.
  5. Інтернет-портал для управлінців. — Режим доступу : www.management.com.ua/.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
підсумковий контроль (100%): написання роботи (50%), захист роботи (50%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Бізнес-адміністрування ІТ-підприємств