Основи формоутворення

Код модуля: 
ДОА_6040_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32.
Лектори: 
 • доцент Юрченко І. А.,
 • асистент Сеньків З.
Результати навчання: 
Розуміти:
 • призначення і місце курсу «Основи формоутворення» в загальній системі професійної підготовки дизайнера;
 • специфіку основних етапів процесу створення форми речі.
Знати:
 • основні категорії проектної діяльності дизайнера (як-то: проектний образ, функція речі, морфологія речі тощо) і досконало володіти професійною термінологією, яка використовується в процесі дизайн-діяльності;
 • основні категорії, методи, правила, засоби формоутворення;
 • закономірності основних етапів формоутворення.
Вміти:
 • самостійно аналізувати передпроектну ситуацію;
 • моделювати елементарні процеси життєдіяльності людини із подальшим застосуванням цих моделей при проектуванні форми речі конкретного призначення;
 • вибирати в залежності від вимог конкретної проектної ситуації (функції та призначення речі) найбільш доцільні базові геометричні фігури, методи та правила їх перетворення, найбільш доцільні структурні типи промислових виробів, вірно вибирати колір, пластику, котрі будуть визначатись призначенням речі, а також можливим замовником-користувачем;
 • підбирати конструктивні матеріали та технологію їх обробки, спираючись на економічні та екологічні міркування;
 • пов’язувати річ з конкретним предметним середовищем; професійно донести глядачеві-замовникові задум, ідею вирішення форми речі в проектній документації (проектній графіці та макеті).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи композиції, основи макетування і моделювання.
 • Основи проектної графіки.
 • Кольорознавство.
Зміст навчального модуля: 
Предмет «Основи формоутворення» являється пропедевтичною дисципліною до предмету «Проектування». Метою викладання дисципліни є професійна підготовка дизайнера. Основна ціль предмету «Основи формоутворення» полягає у тому, щоб розвинути у студента:
 • навики як проектного мислення, так і навики інших типів мислень, що є граничними або входять до проектного: абстрактно-логічного, формального, художньо-образного, естетичного, конструктивного, просторового, функціонального, екологічного, економічного, технологічного;
 • вміння найбільш доцільно і художньо втілити у зовнішньому вигляді меблевих виробів їх призначення, функціональну суть, будову, конструкторсько-технологічну основу із врахуванням фізико-механічних і технологічних властивостей застосування конструктивних матеріалів. В процесі навчання основна увага зосереджується на формуванні у студентів відчуття «естетично-обміркованої конструкції».
Рекомендована література: 
 1. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования. — Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк.ун-те, 1984. — 184 с.
 2. Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974. — 392 с.
 3. Методика художественного конструирования. — М.: ВНИИТЭ, 1983. — 165 с.
 4. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1996. — 92с.
 5. Лазарев Е.Н. Краткий словарь по технической эстетике. — М.: Знание, 1968. — 38 с.
 6. Московская школа дизайна — опыт подготовки специалистов в МВХПУ /б. Строгановском/. Методические материалы. ВНИИТЭ, 1991. — с. 1–180.
 7. Харьковская школа дизайна — опыт подготовки дизайнеров в ХХПИ. Методические материалы ВНИИТЭ, 1992. — с. 1–116.
 8. Динамическая и кинетическая форма в дизайне. Методические материалы ВНИИТЭ, 1989. — с. 1–80.
 9. Методические указания к выполнению упражнений на тему: «Точка. Линия. Плоскость» по курсу «Основы формообразования» для студентов 1 курса специальности 05.21. — Харьков: ХХПИ, 1995. — с.1–32.
 10. Dokumente zur visuell-Gestalterischen Grundlagen-Ausbildung. Teil 1–4. Hochschule fur industrielle Formgestaltung. Halle. Burg Giebichenstein 1984 — 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль – теоретична частина (40%): контрольна робота;
 • Підсумковий контроль (60%), диференційований залік: виконання макетів згідно програми курсу.
Мова навчання: 
українська