Основи фізичної геодезії

Код модуля: 
ВГА_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год. Всього аудиторних — 48 год., самостійна робота — 87 год., ЄКТС — 3,75.
Лектори: 
професор, д. т. н. Двуліт П. Д.
Результати навчання: 
Засвоєння теоретичних основ фізичної геодезії і методів вивчення фігури і зовнішнього гравітаційного поля Землі. Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти основні положення теорії потенціалу прискорення сили ваги і граничних задач теорії потенціалу;
 • засвоїти різні види аномалій сили ваги і методи їх інтерполювання;
 • засвоїти методику практичних обчислень нормальних висот, висот квазігеоїда та складових відхилень прямовисних ліній в нульовому і першому наближеннях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • ТМОГВ,
 • Гравіметрія,
 • Вища геодезія,
 • Геодезична астрономія,
 • Основи космічної геодезії.
Зміст навчального модуля: 
Мета, завдання, зміст та зв’язок дисципліни з іншими науками і етапи розвитку. Елементи теорії потенціалу притягання. Основні граничні задачі теорії потенціалу. Кульові і сферичні функції. Характеристики гравітаційного поля Землі. Нормальне гравітаційне поле Землі. Аномальне гравітаційне поле Землі. Редукування гравіметричних вимірювань. Системи висот. Гравіметричні поправки в системах висот високоточного нівелювання. Визначення основних характеристик гравітаційного поля Землі. Сучасні методи фізичної геодезії.
Рекомендована література: 
 1. Двуліт П. Д. Фізична геодезія, Київ, 2008, Експрес, — 256 с.
 2. Вольфган Торче Гравиметрия, Изд. Мир, Москва, 1999, — 428 с.
 3. Hofmann-Wellenhof B. Moritz H. Physical Geodesy, Springer, Wien New York, 2005, 403 p.
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 16 тижнів. Семестровим контролем є диференційований залік.
Мова навчання: 
українська