Основи фізіології та гігієни харчування

Код модуля: 
ТОП_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ; аудиторні години — 64 ; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Паляниця Л.Я.
Результати навчання: 
фахівець
 • повинен знати: теоретичні основи фізіології, гігієни та санітарії з метою правильної орієнтації у всіх гігієнічних питаннях, при санітарній оцінці харчових продуктів, води, грунту, повітря, при дослідженні випадків харчових отруєнь і їх профілактиці, організації та гігієнічній оцінці технологічних процесів, контролю стану особистої гігієни працівників харчових виробництв;
 • повинен вміти: правильно організувати санітарно-гігієнічний контроль на підприємствах харчової промисловості
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • органічна хімія,
 • біохімія,
 • фізика,
 • фізична хімія;
 • технічна мікробіологія,
 • харчові технології, т
 • ехнологія галузі
Зміст навчального модуля: 
Шляхи травлення їжі. Фізіологічна роль жирів, вуглеводів, мінеральних речовин та вітамінів. Основи раціонального харчування. Вплив харчування на здоров’я людини. Енергетичні затрати людини протягом доби Калорійність харчового раціону. Режим харчування. Оцінка якості харчових продуктів. Санітарна експертиза харчових продуктів. Охорона харчових продуктів від забруднення ксенобіотиками. Харчові добавки. ГМО. Харчові отруєння. Харчові інфекції. Гельмінтозні захворювання. Заходи боротьби з організмами.
Рекомендована література: 
 1. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування. — К.: «Здоров’я», 2000.- 336 с.
 2. Паляниця Л.Я. Методичні вказівки та контрольна робота з дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» для студентів базового напряму 6.0917 «Харчова технологія та інженерія» / Навчальне видання НУ «Львівська політехніка» .-Львів, 2002. — 24 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська