Основи ергономіки дизайну

Код модуля: 
ДОА_6095_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС-2) аудиторні години — 16
Лектори: 
ст.викл. Львовський Ч.З.
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен:
 • Оволодіти знаннями з ергономіки фізичного середовища, що розглядає питання, пов’язані з анатомічними, антропометричними, фізіологічними й біомеханічними характеристиками людини, що мають відношення до фізичної праці. Найбільш актуальні проблеми включають робочу позу, знаряддя і умови праці та відпочинку;
 • Знати основні вимоги у проектуванні знарядь праці та оточуючого предметного середовища.
 • Оволодіти знаннями з когнітивної ергономіки, яка пов'язана із психічними процесами (сприйняття, пам'ять, прийняття рішень), оскільки вони впливають на взаємодію між людиною та елементами системи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Проектування»;
 • «Композиція»;
 • «Інженерна графіка»
Зміст навчального модуля: 
Теоретичний та практичний курс покликаний на освоєння студентом методики оптимізації умов праці і особливостей проектування; набуття практичних навичок у використанні раціональних кольорових та композиційних рішень. На основі класифікації ергономічних показників з урахуванням правил охорони праці і здоров’я навчитися створювати сприятливі умови для діяльності людини. Оволодіти технічними знаннями стосовно відношень «Людина-середовище».
Рекомендована література: 
 1. Мироненко В.П. Эргономические принципы архитектурного проектирования (теоретико-методологический аспект). — Харьков: Основа, 1997. — 112 с.
 2. Нойферт Э. Строительное проектирование / Пер. с нем. К.Ш. Фельдмана, Ю.М. Кузьминой; Под ред. З.И. Эстрова и Е.С. Раевой. — 2-изд. — М.: Стройиздат, 1991. — 392 с.: ил. — Перевод издания: Bauentwurfslehre / E. Neufertf, F.Vivveg & Sohn Braunschweig / Wiesbaden.
 3. Цвет в интерьере / Н.Н. Степанов. — К.: Вища школа, 1981
 4. Мигаль С.П. Проектування меблів: Навч. посібник. — Львів: Світ, 1999. — 216 с: іл.
 5. Мироненко В.П. Эргономические принципы архитектурного проектирования (теоретико-методологический аспект). — Харьков: Основа, 1997. — 112 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%)
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська