Основи ергономіки

Код модуля: 
АП_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год.(кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 год. (лекцій — 32 год., практ. — 16 год.)
Лектори: 
к. арх., доцент Рочняк Юрій Альфредович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати анатомо-фізіологічні особливості: функціональні особливості м’язів, величину зусиль, розподіл маси тіла, анатомію внутрішніх органів і їх функціонування залежно від пози;
  • вміти узгоджувати між собою окремі рекомендації психології, фізіології, гігієни праці, соціальної психології та пов'язувати їх в єдину систему вимог до того чи іншого виду трудової діяльності людини.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
основи формоутворення, основи композиції, проектування, психологія.
Зміст навчального модуля: 
Головним завданням є засвоєння основної термінології модуля, ознайомлення із проблемами оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці людей. Теоретичне вивчення модуля закріплюється під час самостійно роботи.
Рекомендована література: 
  1. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования. – К.: Вища школа, 1988. – 191 с.
  2. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 344 с.
  3. Сапего И. Г. Предмет и форма. – М.: Советский художник, 1984. – 304 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний котроль (30%)
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Мова навчання: 
українська