Основи ензимології та іммобілізації

Код модуля: 
ТБСФБ_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48 ; в т.ч. лекції — 16 год.; лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
ст.викл Троценко С.І.
Результати навчання: 
ознайомлення з сучасними технологіями біотехнологічних виробництв, котрі використовують для отримання ферментних препаратів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
молекулярна біологія, загальна біотехнологія, загальна мікробіологія і вірусологія
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика і класифікація ензимів та ферментних препаратів, джерела їх одержання. Основні технологічні процеси мікробіологічної технології продукування ферментів, а також операції виділення і очистки ферментних препаратів та ензимів. Промислово-важливі ензими - механізм дії на субстрат, галузі застосування, технологія культивування продуцентів та виділення і очистки ферментів.
Рекомендована література: 
  1. Диксон М., Уээб Е. Ферменты./пер. с англ. Л.М.Гнодмака т М.Н.Левянт./Под ред. В.К.Антонова и А.Е.Браунштейна. — М.: Мир. — 1982. в 3-х томах. — с.1118.
  2. Кнуньянц К.А., Голгер Л.И. Микробные ферментные препараты. — М.: Пищепорм. — 1979. — с.304.
  3. Кратович В.Л. Введение в энзимологию. М. : Наука. — 1986. — с.323.
  4. Грачева И.М. Технология ферментных препаратов. — М.: Агропроимиздат. — 1987. — с.335.
  5. Грачева И.М., Грачев Ю.П., Мосичев М.С. и др. Лабораторный практикум по технологии ферментных препаратов. М.: Легкая и пищевая промышленность. — 1982. — с.240.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — звіти з лабораторних робіт ( 20 %), індивідуальне завдання (20%)
  • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська