Основи електричної тяги та тяговий електропривід

Код модуля: 
ЕАП­_6080_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент Карплюк Леонід Федорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
  • знати: умови роботи, вимоги, приклади побудови тягових приводів сучасних електротранспортних засобів. розрахункову модель тягового механізму, методи формування заданих статичних і динамічних характеристик
  • вміти: зняти характеристики системи електроприводу і досліджувати вплив різних параметрів на характеристики і роботу електроприводів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Вища математика, Фізика, Теоретичні основи електротехніки;
  • кореквізити: Електричні машини, Електропривід, Елементи автоматизованого електропривода
Зміст навчального модуля: 
Характеристика і класифікація рухомого складу електротранспорту. Теоретичні основи руху транспортного засобу. Сили що діють на транспортний засіб. Розрахунок потужності тягових двигунів. Реалізація сил тяги і гальмування. Керованість і стійкість руху транспортного засобу. Формування тягових характеристик в електроприводах з двигунами постійного та змінного струму.
Рекомендована література: 
  1. Розенфельд В.Е., Исаев И.П., Сидоров Н.Н. Теория электрической тяги. М.: Транспорт, 1983 — 323с.
  2. Теорія електропривода, під редакцією М.Г.Поповича, Київ, Вища школа: 1993, — 493с.
  3. Корягина Е. Е., Коськин О. А. Электрооборудование трамваев и троллейбусов. — М.: Транспорт, 1982. — 256с.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська