Основи електротехніки та електроніки

Код модуля: 
ТЗЕ_6011_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Мадай Володимир Степанович
Результати навчання: 
  • знати основні властивості електричних кіл; методи аналізу лінійних та нелінійних електричних кіл при довільних збуреннях; елементну базу електронних пристроїв;
  • вміти розраховувати перехідні та усталені процеси в лінійних колах; розраховувати режими і вибрати елементну базу електронних пристроїв.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
  • фізика, вища математика
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття змістового модуля. Математичні моделі елементів електричного кола. Пасивні елементи кола, їх рівняння та характеристики. Активні елементи кола, їх рівняння, характеристики та заступні схеми. Аналіз електричних кіл постійного, синусоїдного та несинусоїдного періодичного струму. Аналіз перехідних процесів електричних кіл. Напівпровідникові прилади: діоди, транзистори, операційні підсилювачі. Випростувачі змінного струму. Генератори імпульсів: мультивібратори, генератори лінійно—змінної напруги та гармонійних коливань. Логічні операції та елементи.
Рекомендована література: 
  1. Коруд В.І., Мадай В.С. Практикум з електротехніки. — Львів: НУ «Львівська політехніка». 2008. — 198 с.
  2. Стахів П.Г., Коруд В.І, Гамола О.Є. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування. — Львів: «Новий світ—2000»; «Магнолія плюс». 2003. — 208 с.
  3. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Навчальний посібник. — Львів: «Магнолія плюс». 2001. — 186 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування;
  • Підсумковий контроль (80%, екзамен): контрольні заходи.
Мова навчання: 
українська