Основи електронної схемотехніки

Код модуля: 
ПТМ_6018_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 16, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мокрицький Володимир Олексійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати будову і принцип роботи основних електронних пристроїв, що застосовуються у мехатронних засобах та основні методи їх проектування
  • вміти аналізувати принципові електричні схеми електронних пристроїв мехатроніки, розуміти призначення цих пристроїв, застосовувати сучасну елементну базу для їхнього створення, використовувати комп’ютерну техніку при їх розрахунках і проектуванні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Основи мехатроніки, Теорія електричних кіл, Комп`ютерна графіка мехатронних засобів
  • кореквізити: Елементи електронних пристроїв
Зміст навчального модуля: 
Аналіз роботи підсилювального каскаду на змінному струмі. Ана-ліз роботи багатокаскадного підсилювача з резистивно-ємнісними зв’язками. Підсилювачі потужності. Підсилювачі постійного струму. Операційні підсилювачі та їхні властивості. Автогенератори. Засто¬сування операційних підсилювачів для побудови автогенераторів. Джерела живлення. Згладжувальні фільтри. Стабілізатори напруги. Імпульсний режим роботи електронних пристроїв. Логічні елементи. Одновібратори та мультивібратори. Тригери. Складні логічні вузли. Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) та цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП).
Рекомендована література: 
  1. Герасимов В.Г. и др. Основы промышленной электроники. Под ред. В.Г. Герасимова — М.: Высшая школа, 1978. — 336 с.
  2. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. — М.: Высшая школа, 1991. — 624 с.
  3. Изъюрова Г.И. и др. Расчет электронных схем. Примеры и задачи: Учеб. пособие для вузов по спец. электрон. техники. — М.: Высшая школа, 1987. — 335 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, диференційований залік): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська