Основи електронного урядування

Код модуля: 
СКІД_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 (32 — лекцій, 32 — лабораторних занять), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. т. н. Сєров Юрій Олегович
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни «Основи електронного урядування» фахівець повинен знати:
 • архітектуру та складові частини систем е-урядування,
 • види інформаційних систем е-урядування,
 • системи групової роботи з електронними документами.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • працювати з системами електронного урядування,
 • керувати інформаційними потоками у системах електронного урядування та електронного документообігу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Організація державного апарату України.
Зміст навчального модуля: 
ідкриті джерела інформації як основа формування інформаційного суспільства: Основні поняття е-урядування. Електронне урядування як елемент інформаційного суспільства. Міжнародний досвід впровадження електронного урядування. Вимоги до впровадження та функціонування електронного урядування. Нормативна база регулювання системи електронного урядування. Нормативна база регулювання системи електронного урядування. Нормативно-правове забезпечення діяльності електронного урядування в Україні. Нормативно-правова база у сфері запровадження е-урядування. Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства Основні напрями е-взаємодії держави та суспільства. Схеми електронної взаємодії між державою і суспільством. Сектор відносин «Уряд-Громадянин» (G2C). Сектор відносин «Уряд-Бізнес» (G2B). Основні вимоги до створення та функціонування порталів органів державної влади. Електронний документообіг. Електронний документообіг. Електронний документообіг як елемент електронного урядування. Електронно-цифровий підпис як основний елемент електронного документа. Проблеми впровадження елек-тронного урядування. Перешкоди на шляху впровадження електронного урядування та шляхи їх подолання. Інформаційна безпека у системі електронного урядування. Основні принципи забезпечення інформаційної безпеки.
Рекомендована література: 
 1. Дубов Д. В., Дубова С. В. Основи електронного урядування. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2012. — 176 с.
 2. Кожкенов С. Электронное правительство: государственные услуги без бюрократических преград Режим доступу: http://www. inform. kz /showarticle. php? lang=rus &id=174976.
 3. Дрожжинов В., Штрик А. Электронные правительства США и Канады: новые рубежи Режим доступу: http://pcweek. ru/?ID=606339.
 4. Ромашко С. М. Інформаційні технології в державному управлінні Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009; Бутко М. П. та ін. Інформаційні технології в регіональному управлінні :навчальний посібник К. : Знання України, 2011.
 5. Сендзюк М. А. Інформаційні системи в державному управлінні К. : КНЕУ, 2010.
 6. Фурашев В. М. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє, Київ: [б. в.], 2009.
 7. Брижко В., Цимбалюк В., Швець М. та ін. Е [електронне середовище]- майбутнє та інформаційне право К., 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 балів).
 • Контрольний захід (70 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська