Основи електронного документообігу

Код модуля: 
АСУ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Кинаш Юрій Євстахійович
Результати навчання: 
  • знати основи функціональних можливостей сучасного офісного ПЗ та перспективи його розвитку,
  • уміти застосовувати можливості операційних систем для користувацької роботи з файловою системою ПК, працювати з редакторами, електронними таблицями та іншими системами офісного ПЗ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Шкільна програма з математики та інформатики
Зміст навчального модуля: 
Основні принципи функціонування обчислювальної техніки (ОТ) та јј системного прикладного програмного забезпечення (ПЗ), а також засвоєння парадигми роботи в середовищі пакетів прикладного ПЗ (редактори, електронні таблиці, системи управління базами даних, Power Point).
Рекомендована література: 
  1. Джо Хабрейкен. Microsoft Office 2003 : Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Outlook. Все в одном. Вильямс, 2006. — 864 с.
  2. Журин А.А. Windows XP и Office 2003. Справочник пользователя ПК. Самоучитель, Вильямс , 2006. — 464 с.
  3. Меженный О.А. Microsoft Office 2003. Краткое руководство. Диалектика, 2005, — 368 с.
  4. Wallace Wang. Office 2003 for DUMMIES. Wiley publishing, 2003. − 336 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування (50%), Power Point — презентація (20%)
Мова навчання: 
українська, англійська