Основи економіки

Код модуля: 
ТПЕ_6047_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16 год., практичні — 16 год.), самостійна робота — 28 год.
Лектори: 
к. е. н., доцент Саталкін С. С., Вознюк І. П., Данилович-Кропивницька М. Л., Холява І. П., Нечепуренко С. О.
Результати навчання: 
 • Знати загальні проблеми розвитку економічної системи;
 • Знати механізм функціонування соціально-економічних систем сучасного світу;
 • Уміти самостійно аналізувати економічні процеси, що відбуваються в країні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Кореквізити: Економіка підприємства.
Зміст навчального модуля: 
 • суспільне виробництво і його фактори;
 • форми організації суспільного виробництва і економічні системи сучасного світу;
 • сучасна ринкова економіка і її інфраструктура;
 • національний продукт, розподіл НД;
 • сучасні економічні проблеми; інфляція і безробіття;
 • економічні функції держави, монетарна і фіскальна політика держави;
 • міжнародний поділ праці і світове господарство.
Рекомендована література: 
 1. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / за ред.. Базилевича В.Д. — К.: «Знання-Прес», 2005.
 2. Економічна теорія: макро-, мікроекономіка: навч. Посібник., за ред.. З. Ватаманюка, С. Панчишина. — К.: Альтернативи, 2001
 3. Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. — Львів, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (60%);
 • Підсумковий контроль (60 %, залік)
Мова навчання: 
українська