Основи економічної теорії

Код модуля: 
ТПЕ_6002_С02
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108(кредитів ЄКТС −3 ); аудиторні години — 45 (лекції- 30, практ. — 15 ) сам. роб. — 63.
Лектори: 
к.е.н., доц. Скорик Г.І.
Результати навчання: 
 • Знати загальні проблеми розвитку економічної системи;
 • Знати механізм функціонування соціально-економічних систем сучасного світу;
 • Уміти самостійно аналізувати економічні процеси, що відбуваються в країні
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: - філософія
 • кореквізити: - мікроекономіка, макроекономіка
Зміст навчального модуля: 
 • суспільне виробництво і його фактори;
 • форми організації суспільного виробництва і економічні системи сучасного світу;
 • сучасна ринкова економіка і її інфраструктура;
 • національний продукт, розподіл НД;
 • сучасні економічні проблеми; інфляція і безробіття;
 • економічні функції держави;
 • міжнародний поділ праці і світове господарство.
Рекомендована література: 
 1. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / за ред.. Базилевича В.Д. — К.: «Знання-Прес», 2005.
 2. Політична економія. Навч. Посібник., за ред.. Оганяна Г.А., — К., 2003.
 3. Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. — Львів, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Модульний контроль ( 70%)
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська