Основи екології

Код модуля: 
ЕОНС_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 36; аудиторні години — 16; в т.ч. лекції — 8 год., лабораторні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС — 1
Результати навчання: 
засвоєння студентами основних законів та закономірностей, понять і визначень екології як науки, придбання навиків вирішення інженерних проблем збереження, захисту та поліпшення довкілля, прищеплення майбутнім спеціалістам турботливого ставлення до навколишнього середовища
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, загальна і неорганічна хімія, органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні екологічні проблеми сучасності. Біосфера. Екосистеми. Популяції. Джерела забруднення довкілля відходами виробництва. Методи боротьби зі забрудненнями та методи очищення. Боротьба з шумом та вібрацією. Утилізація твердих відходів.
Рекомендована література: 
  1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. — К.: Вища шк., 2001. — 358 с.
  2. Злобін Ю.А. Основи екології. — К., В-во «Лібра», 1998. — 248 с.
  3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1997. — 160 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (40%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська