Основи екології

Код модуля: 
ЕОНС_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30; аудиторні години — 16; в т.ч. лекції — 8 год., лабораторні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС — 1
Лектори: 
к.т.н, доц. Ільків І.М., к.т.н, доц. Захарко Я.М., к.т.н, доц. Одноріг З.С., к.т.н, доц. Березюк Д.О., к.т.н, ст. викл. Сабадаш В.В., к.т.н, доц. Попович О.Р., к.т.н, доц. Мартиняк О.В., к.т.н, доц. Жук Л.В., к.т.н, ст..викл. Гуглич С.І., к.т.н, доц. Ятчишин Ю.Й., асис. Ріпак Н.С., к.т.н, асист. Люта О.В., асист. Чайка О.Г.
Результати навчання: 
засвоєння студентами основних законів та закономірностей, понять і визначень екології як науки, придбання навиків вирішення інженерних проблем збереження, захисту та поліпшення довкілля, прищеплення майбутнім спеціалістам турботливого ставлення до навколишнього середовища.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, загальна і неорганічна хімія, органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні екологічні проблеми сучасності. Біосфера. Екосистеми. Популяції. Джерела забруднення довкілля відходами виробництва. Методи боротьби зі забрудненнями та методи очищення. Боротьба з шумом та вібрацією. Утилізація твердих відходів.
Рекомендована література: 
  1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. — К.: Вища шк., 2001. — 358 с.
  2. Злобін Ю.А. Основи екології. — К., В-во «Лібра», 1998. — 248 с.
  3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1997. — 160 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) – звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) – диференційований залік
Мова навчання: 
українська