Основи дизайну предметного середовища

Код модуля: 
ДОА_6065_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 32.
Лектори: 
доцент Лисенко О. Ю.
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студенти повинні мати уявлення про місце і роль дизайнера у розробці гармонійного предметно-просторового середовища. Курс передбачає розширене вивчення теоретико-методичних підходів і концепцій в дизайні: по-перше, як системи поглядів, форм існування теоретичних знань і вмінь; по-друге, як елементів творчості, проектних задумів та ідей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: основи композиції; основи формотворення; історія мистецтва та архітектури.
 • Кореквізити: проектування.
Зміст навчального модуля: 
Поняття дизайну; методологія дизайну (функціональна типологія об’єктів, ергономічні особливості, естетика, технологія виробництва, економіка); поняття предметного та предметно-просторового середовища; фактори впливів на предметно-просторове середовище; комбінаторика, модульність у формуванні середовища; конструювання у дизайні середовища; ансамблевість; оптичні ілюзії в предметно-просторовому середовищі; асоціації, образність, особливості сприйняття та психологічного впливу на людину; типологія видів і форм середовища (формування середовища для інвалідів, архітектурного середовища, житлового середовища, громадського, міського та ландшафтного середовищ); устаткування й благоустрій середовищних об'єктів.
Рекомендована література: 
 1. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов). — М.: «Архитектура-С», 2004, 232 с, ил.
 2. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. — М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с, ил.
 3. Калмет Х.Ю. Жилая среда для инвалида. — М.: Стройиздат, 1990. −128 с: ил.
 4. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. — М.: ДМК Пресс, 2006. — 272 с.: ил. (Самоучитель).
 5. И.А. Розенсон. Основы теории дизайна. — Питер. — 219 с.
 6. Норман Дональд А. Дизайн привычных вещей. — Вильямс, 2006. — 384 с.
 7. Харитонов А. В. «Дизайн среды» — М., 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): графічні роботи
 • Модульний контроль (70%)
Мова навчання: 
українська