Основи цифрової обробки сигналів

Код модуля: 
АСУ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 39 (лекції — 26, лаб. роб. — 13)
Лектори: 
д.т.н., проф. Рашкевич Юрій Михайлович
Результати навчання: 
  • знати основи теорії дискретних лінійних систем, цифрової фільтрації та перетворення сигналів,
  • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування цифрових фільтрів та спектрального аналізу сигналів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Основи дискретної математики
Зміст навчального модуля: 
Цифрові лінійні системи з постійними параметрами, дискретні згортки, Z-перетворення, дискретне перетворення Фур’є, швидке перетворення Фур’є, нерекурсивні та рекурсивні фільтри, проектування нерекурсивних фільтрів, основи спектрального аналізу сигналів.
Рекомендована література: 
  1. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. — Львів: Ініціатива, 2008. — 240 с.
  2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2002. — 608 с.
  3. S.K.Mitra, J.F.Kaizer. Handbook for digital signal processing. — John Wiley & Sons, 1993. — 1268 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (40%), Power Point — презентація (20%)
Мова навчання: 
українська, англійська
Спеціалізація: 
Інформаційні управляючі системи та технології