Основи будівельної справи

Код модуля: 
БВ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год., лекції — 16год., 1.5 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
ст. викладач Юхман Л. Ю.
Результати навчання: 
Основи проектної справи розглядаються як прогресивно-орієнтована дисципліна, що враховує особливості нових методів проектування та практичного їх застосування.
  • Знати: що таке проектування (мистецтво чи наука), як вирішуються складні завдання при традиційному проектуванні, а також огляд нових методів проектування; загальні поняття реконструкції будівель, прив’язування будівель до існуючої забудови та благоустрій території.
  • Вміти: вирішувати складні завдання при традиційному проектуванні, а також знати нові методи проектування, прив’язування будівель до існуючої забудови та благоустрій території.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Основи машинної графіки,
  • Геодезія,
  • Архітектура промислових і цивільних будівель.
Зміст навчального модуля: 

Вступ. Мета і завдання курсу. Основи проектування цивільних та промислових будівель. Проектування на сучасному етапі.
Що таке проектування?
Завдання проектувальника. Що таке проектування: мистецтво чи наука? В чому складність проектування?
Традиційні методи проектування. Еволюція кустарних промислів. Креслярський метод проектування. Вирішення складних задач при традиційному проектуванні. Складність сучасних методі проектування.
Нові методи проектування. Проектант, як саморегулююча система. Критерії управління проектними роботами.
Вибір методів проектування. Плановий пошук. Вартість аналізу. Системотехніка. Проектування систем людина машина. Пошук границь. Кумулятивна стратегія Пейджа. Стратегія колективної розробки гнучких архітектурних проектів.
Проектування генеральних планів. Генеральні плани житлових будинків. Вертикальна і горизонтальна прив’язка. Благоустрій території. Умовні позначення ТЕП.
Викреслювання генерального плану житлового будинку.

Рекомендована література: 
  1. Развитие строительной науки и техники в УССР: В 3 т. / АН УССР и др.: Гл. редкол.: Жербин М. М. (гл. ред.) и др. — Киев: Наукова думка, 1989 — 1990. Т.1.
  2. Строительная наука и техника на Украине с древних времен до 1917 г. / Ясиевич В. Е., Асеев Ю. С., Жербин М. М. и др.: Редкол.: Ясиевич В. Е. (отв. ред.) и др. — 1989. — 328 с. Т.2.
  3. Строительная наука и техника на Украине с древних времен до 1917-1941 гг. / Моисеенко В. П., Жербин М. М., Ясиевич В. Е. и др.: Редкол.: Моисеенко В. П. (отв. ред.) и др. — 1990. — 240 с.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумкові контрольні: залік.
Мова навчання: 
українська