Основи бізнесу в ІТ-галузі

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Результати навчання: 
знати і розуміти:
  • сутність основних понять щодо функціонування підприємств у ІТ-галузі, особливості їх створення, реєстрації, функціонування, оподаткування, а також особливості, тенденції та закономірності розвитку даної галузі;
  • проходження процедури реєстрації ІТ-підприємства, прогнозувати та формувати прибуток та бюджет підприємства, розраховувати показники ефективності функціонування підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: менеджмент, економіка підприємства
  • кореквізит: управління інвестуванням та венчурним бізнесом в ІТ-галузі
Зміст навчального модуля: 
Сутність та принципи розвитку сучасного бізнесу, етапи розвитку та стан ІТ-галузі в Україні та світі, особливості та закономірності функціонування ІТ-галузі у системі ринкових відносин, види та типи суб’єктів господарювання у сфері ІТ-галузі, виробнича діяльність суб’єктів бізнесу в ІТ-галузі, фінансова діяльність суб’єктів бізнесу в ІТ-галузі, комерційна діяльність суб’єктів бізнесу в ІТ-галузі, оцінювання ефективності суб’єктів господарювання в ІТ-галузі.
Рекомендована література: 
  1. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. — К. : Знання, 2013. — 446 с.
  2. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН / Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. — К., 2011. — 718 с
  3. Скибінська З. М. Економіка та організація виробництва: Навч. посіб. / З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. — К. : Знання, 2012. — 299 с.
  4. Фінанси: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. Вид-во «Знання» — К., 2012. — 687 c.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20%): виконання індивідуального завдання, опитування
  • підсумковий контроль (80%): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Бізнес-адміністрування ІТ-підприємств