Основи біохімії

Код модуля: 
ОХ_6011_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год.; лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
ас. Стецишин Ю.Б.
Результати навчання: 
у результаті вивчення даної дисципліни студент повинен знати основні життєві процеси на молекулярному рівні, склад і структуру клітинних мембран і самих клітин, шлях біосинтезу ліпідів, вуглеводів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків і гормонів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія, хімія природних сполук
Зміст навчального модуля: 
Предмет біохімії. Основні етапи її розвитку та сучасні досягнення в теорії і практиці. Клітина. Структурні елементи клітин. Хімічний склад живих організмів. Обмін речовин та енергії. Обмін вуглеводів. Обмін ліпідів. Структура хромосом. Синтез білків. Регуляція генної активності.
Рекомендована література: 
  1. Кучеренко Н.Е. и др. Биохимия: учебник -К. Вища школа, 1988. — 432 с.:ил. 2.Б.Албертс, Д.Брей, Дж.Льюис й др. Молекулярная биология клетки. В 5-ти т. М.: Мир, 1986. т.1-5.
  2. Ленинджер А. Основи биохимии: В 3 т. М.: Мир, 1985. Т.1-3.
  3. А.Уайт, Ф. Хендлер, З.Смит и др. Основи биохимии: В З-х т. М.: Мир, 1981. т.1-3.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів