Основи біохімічної інженері

Код модуля: 
ТБСФБ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
60 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 1 кредит ECTS.
Лектори: 
к.х.н., ст. викл. Стасевич М.В.
Результати навчання: 
Дисципліна є спеціальним курсом для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» і має за мету ознайомлення студентів з генно-інженерними та клітинними методами створення, культивування, збереження та використання генетично трансформованих біологічних об’єктів для інтенсифікації виробництва або отримання нових видів продуктів різноманітного призначення. В результаті вивчення курсу «Основи біоінженерії» студент повинен знати: загальні теоретичні закономірності феномену життя, мікробіології, біотехнології, основи біохімічних процесів, найбільш поширені їх групи, кінетику процесів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • біохімія;
  • біологія.
Зміст навчального модуля: 
Біохімічні основи життя. Методи біоінженерії. Методи культивування і збереження об’єктів in vitro. Біоінженерія мікроорганізмів. Генетична інженерія і галузі її застосування. Клітинна інженерія. Біосенсори.
Рекомендована література: 
  1. Бейли Дж., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. Пер. с англ. В 2-х час-тях. Ч. 2. — М.: Мир, 1989. — 590 с, ил.
  2. Буцяк В.І., Колотницький А.Г. Основи біотехнології. — Львів: «Тріада плюс», 2010. — 396с.
  3. Н. Г. Марінцова, Л. Р. Журахівська, І. І. Губицька, Л. Д. Болібрух, М. С. Курка, В. П. Новіков. Основи біохімічної інженерії. Підручник — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 324 с.
  4. Форстер К.Ф., Д.А.Дж. Вейз. Экологическая биотехнология / пер. с англ. — Л.: Химия, 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль — 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття — 20 балів, індивідуальна контрольна робота — 20 балів.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська