Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод

Код модуля: 
ЕРАТ_6066_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС- 2,25); аудиторні години — 42 (лекцій — 28, практичні — 14)
Лектори: 
к.т.н. Качмар Роман Ярославович
Результати навчання: 
 • знати принципи розслідування дорожньо-транспортних пригод; володіти методиками відтворення ситуацій, що склалися перед ДТП та на цій основі робити відповідні висновки;
 • знати основні процесуальні питання призначення та проведення автотехнічної експертизи.
 • уміти на основі проведення відповідних розрахунків та графічних побудов встановлювати причини виникнення ДТП, досліджувати кінетику проходження пригоди та технічні можливості учасників ДТП запобігти її виникненню.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
 • Теоретична механіка;
 • Експлуатаційні властивості АТЗ
супутні:
 • Технічна експлуатація автомобілів.
Зміст навчального модуля: 
Процесуальні питання судової автотехнічної експертизи. Вибір та визначення вихідних даних, необхідних для аналізу ДТП. Визначення швидкості руху ТЗ по слідах гальмування. Аналіз механізму наїзду на перешкоду. Аналіз механізму зіткнення транспортних засобів. Визначення шляху і часу обгону.
Рекомендована література: 
 1. Дорожньо-транспортні пригоди. Особливості розслідування/А.М. Шабадей, С.О. Шевцов, К.В. Дубонос. — Х.: Факт, 2003. — 119 с.
 2. Собакарь А.О., Холмянський Я.Д., Тараненко С.М. Основи безпеки дорожнього руху: Навч. посіб. / За ред. В.М. Бесчастного. — К.: Знання, 2007. — 312 с.
 3. Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Учеб. для вузов. — М.: Транспорт, 1989, — 255 с.
Форми та методи навчання: 
лекції і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): виконання практичних та розрахунково-графічної робіт;
 • заліковий контроль (70%): у формі комплексної контрольної роботи.
Мова навчання: 
українська