Основи автоматизованого проектування видавничих систем

Код модуля: 
АСУ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 2,5); аудиторні години — 82 (лекції — 39, лаб. роб. — 39)
Лектори: 
к.т.н., доц. Ковівчак Ярослав Васильович
Результати навчання: 
  • знати основи структурного підходу до проектування видавничих систем;
  • знати етапи моделювання потоків даних;
  • знати програмні засоби підтримки життєвого циклу при проектуванні видавничих систем;
  • знати основні характеристики існуючих CASE-засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • системний аналіз видавничих процесів
Зміст навчального модуля: 
Життєвий цикл видавничих систем. Моделі життєвого циклу ВС. Методології й технології проектування ВС. Загальні вимоги до методології й технології. Методологія RAD. Методологія функціонального моделювання SADT. Case-метод Баркера. Методологія IDEF1. Критерії оцінки і вибору. Методологія DATARUN. Загальна характеристика і класифікація CASE-засобів. Визначення потреб в CASE-засобах. Оцінка і вибір CASE-засобів. Загальні відомості. Процес оцінки. Процес вибору. Критерії оцінки і вибору. Надійність. Простота використання. Ефективність. Допоміжні засоби підтримки життєвого циклу ПО. Засоби конфігураційного управління. Засоби документування. Засоби тестуання. Приклади комплексів CASE-засобів.
Рекомендована література: 
  1. Б. Боэм. Инженерное проектирование программного обеспечения. — М.: Радио и связь, 1985.
  2. Г. Н. Калянов. CASE структурный системный анализ. — М.: Издательство «Лори», 1996. — 240 c.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %): модульний контроль
Мова навчання: 
українська, англійська