Основи автоматизованого проектування, частина 2

Код модуля: 
ЕМБ_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (практичні заняття — 16, лабораторні заняття — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Топільницький Володимир Григорович
Результати навчання: 
  • знати науково-теоретичні основи та можливості використання САПР при проектуванні виробів та технологічних процесів в машинобудуванні.
  • практично працювати з тримірними модулями графічних систем автоматизованого проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • інженерна та комп’ютерна графіка,
  • нарисна геометрія,
  • інформатика.
Зміст навчального модуля: 
Тривимірне моделювання, методи побудови. Твердотільне та поверхневе моделювання. Сплайнові криві та поверхні. Створення просторових кривих. Прийоми створення тримірної моделі. Засоби та способи редагування тримірних моделей. Створення та редагування тримірного складання.
Рекомендована література: 
  1. И.П. Норенков. Основы автоматизированного проектирования. — М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2003.
  2. Бойко М.В., Велика О.Т., Лампіка Р.В., Топільницький В.Г. Основи автоматизованого проектування. Конспект лекцій. — Львів, НУ «Львівська політехніка», кафедра електронного машинобудування, 2005. — 208 с.
  3. Кунву Ли. Основы САПР CAD/CAM/CAE. — Addison Longman, Inc/ ЗАО Издательский дом «Питер», 2006. — 560 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Потоковий контроль (80%): лабораторні роботи, розрахунково-графічна робота
  • Підсумковий контроль (20 %, диференційований залік): тестування
Мова навчання: 
українська