Основи автоматизованого проектування, частина 1

Код модуля: 
ЕМБ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16)
Лектори: 
Лектор: к.т.н., доц. Топільницький Володимир Григорович
Результати навчання: 
  • знати науково-теоретичні основи та можливості використання САПР при проектуванні виробів та технологічних процесів в машинобудуванні.
  • практично працювати з двомірними модулями графічних систем автоматизованого проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • інженерна та комп’ютерна графіка,
  • нарисна геометрія,
  • інформатика.
Зміст навчального модуля: 
Системи функціонального, конструкторського і технологічного проектування. Структура, різновиди САПР. Види забезпечення САПР. Технічне забезпечення. Двовимірне моделювання. Прив’язки. Типи прив’язок та їх здійснення. Способи виділення двомірних об’єктів. Основні методи редагування двомірних об’єктів. Розміри та технологічні позначення та їх реалізація. Елементи оформлення проекту та їх реалізація. Створення фрагментів проектів, бібліотек параметризованих елементів та параметризованих моделей. Створення специфікацій.
Рекомендована література: 
  1. И.П. Норенков. Основы автоматизированного проектирования. — М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2003.
  2. Бойко М.В., Велика О.Т., Лампіка Р.В., Топільницький В.Г. Основи автоматизованого проектування. Конспект лекцій. — Львів, НУ «Львівська політехніка», кафедра електронного машинобудування, 2005. — 208 с.
  3. Кунву Ли. Основы САПР CAD/CAM/CAE. — Addison Longman, Inc/ ЗАО Издательский дом «Питер», 2006. — 560 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Потоковий контроль (30%): лабораторні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська